Điều khoản dịch vụ

Cập nhật ngày 05/02/2024

AddME và các chi nhánh của nó (gọi chung là “AddME”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ rút ngắn URL, liên kết mang nhãn hiệu tùy chỉnh, quản lý liên kết, liên kết trong tiểu sử, mã QR và các sản phẩm cũng như dịch vụ phân tích cho người dùng của chúng tôi ( gọi chung là “Dịch vụ AddME”).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này (“Thỏa thuận”) vì chúng chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ AddME và cấu thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và AddME. Nếu bạn chấp nhận Thỏa thuận này hoặc sử dụng Dịch vụ AddME thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc công ty đó hoặc pháp nhân đó với Thỏa thuận và trong trường hợp đó, “bạn” “của bạn” hoặc “Khách hàng” sẽ đề cập và áp dụng cho công ty đó hoặc pháp nhân khác.

Nếu bạn đã được cấp quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ AddME bởi và thay mặt chủ tài khoản chính, dù trực tiếp hay thông qua quản trị viên, bạn cũng đồng ý tuân theo Thỏa thuận này. Ngoài Thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của AddME, Chính sách sử dụng được chấp nhận của AddME và Chính sách bản quyền DMCA của AddME.

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG CÁCH TẠO TÀI KHOẢN AddME (“TÀI KHOẢN”), MUA TÀI KHOẢN TRẢ TIỀN HOẶC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ AddME VÀ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG (“API”), BẠN ĐANG CHỨNG NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐƯỢC BIT. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THÌ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ AddME.

THỎA THUẬN NÀY BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ TỪ CHỐI HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG MỤC 13.1 DƯỚI ĐÂY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRANH CHẤP GIỮA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH RÀNG BUỘC, TRỌNG TÀI CÁ NHÂN VÀ BẠN TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA VỚI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ NÀO CÓ MỤC ĐÍCH HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN.

1. PHẠM VI & SỬA ĐỔI

1.1 Sửa đổi. AddME có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc thay thế Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi sửa đổi Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ đăng sửa đổi trên trang web của chúng tôi và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản sử dụng hoặc cung cấp cho bạn thông báo về sửa đổi trong nền tảng AddME. Mọi thay đổi đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ Ngày cập nhật lần cuối ở đầu trang này. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ AddME sau Ngày cập nhật lần cuối, bạn cho biết rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận sửa đổi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi và việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Nếu Thỏa thuận sửa đổi không được bạn chấp nhận, lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ AddME.

1.2 Thay đổi dịch vụ. AddME có thể thêm, xóa, tạm dừng, ngừng, sửa đổi hoặc cập nhật Dịch vụ AddME bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Sau ngày thay đổi đó có hiệu lực, AddME sẽ không có nghĩa vụ chạy, cung cấp hoặc hỗ trợ các phiên bản cũ của bất kỳ Dịch vụ AddME bị ảnh hưởng nào.

1.3 Hỗ trợ khách hàng. AddME cung cấp một trung tâm trợ giúp cho tất cả người dùng. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ bổ sung trong trung tâm trợ giúp có thể truy cập được thông qua website của AddME.

2. TÀI KHOẢN THANH TOÁN

2.1 Trả Phí. AddME cung cấp Dịch vụ tính phí để cung cấp các tính năng và chức năng bổ sung. Nếu bạn đăng ký tài khoản trả phí, bạn đồng ý thanh toán cho AddME tất cả các khoản phí áp dụng để cấp Dịch vụ theo lựa chọn của bạn. Các khoản phí không được hoàn lại trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc được cho phép cụ thể trong Thỏa thuận này.

2.2 Thời gian đăng ký. Các gói tài khoản trả phí sẽ được tính phí theo tỷ lệ được nêu tại thời điểm mua lần đầu trên cơ sở định kỳ tương ứng với thời hạn đăng ký của bạn cho đến khi bạn hủy. Phí có thể thay đổi và AddME sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào về giá trước khi xử lý khoản phí định kỳ tiếp theo của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký tài khoản trả phí của mình bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, trừ khi luật pháp yêu cầu, bạn sẽ không được hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho bất kỳ việc chấm dứt sớm hoặc cho bất kỳ việc không sử dụng Dịch vụ AddME nào. AddME có quyền cập nhật, thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt các lợi ích đăng ký của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

2.3 Thanh toán. Bạn sẽ thanh toán cho AddME theo khoảng thời gian thanh toán đã chọn. Nếu không có quy định khác, các khoản thanh toán sẽ thanh toán ngay lập tức. Bạn ủy quyền cho AddME tính phí định kỳ cho bạn tất cả các khoản phí áp dụng bằng phương thức thanh toán đã chọn của bạn thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của AddME. Bằng cách cung cấp phương thức thanh toán đã lưu (“Phương thức thanh toán”) trong tài khoản của mình, bạn xác nhận và ủy quyền rõ ràng cho AddME (hoặc bộ xử lý thanh toán trực tuyến bên thứ ba của chúng tôi) tính phí cho bạn định kỳ tương ứng với thời hạn đăng ký của bạn trừ khi bạn hủy khoản thanh toán đã thanh toán của mình. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí được tính vào Phương thức thanh toán của mình. Bạn sẽ cung cấp thông tin liên hệ và thanh toán đầy đủ và chính xác cho AddME. Đôi khi, AddME có thể thực hiện các thay đổi đối với Phương thức thanh toán được cung cấp. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin thanh toán của mình nếu cần thiết cho những thay đổi đó. AddME có thể bị tạm dừng, hạ cấp hoặc chấm dứt Dịch vụ nếu bị quá hạn. Việc không thanh toán Phí hoặc Phí gia hạn khi đến hạn có thể dẫn đến chấm dứt, hủy bỏ hoặc đình chỉ Dịch vụ. ĐỂ TRÁNH SỰ NGHI NGỜ, AddME CÓ THỂ GỬI CÁC PHÍ ĐỊNH KỲ TƯƠNG ỨNG VỚI THỜI HẠN ĐĂNG KÝ BẠN ĐÃ CHỌN MÀ KHÔNG CÓ SỰ ỦY QUYỀN THÊM CỦA BẠN, CHO ĐẾN KHI BẠN Khẳng định HỦY DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ HOẶC THÔNG BÁO AddME RẰNG BẠN MUỐN THAY ĐỔI THÔNG TIN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

2.4 Thuế. Các khoản phí chưa bao gồm thuế VAT và bạn chịu trách nhiệm về tất cả các loại Thuế phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME. AddME sẽ lập hóa đơn VAT cho bạn khi bạn có yêu cầu. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu bạn khấu trừ và khấu trừ bất kỳ khoản Thuế nào đối với số tiền phải trả theo Thỏa thuận này, mọi khoản tiền được yêu cầu giữ lại sẽ được bạn thay mặt AddME khấu trừ kịp thời và nộp kịp thời cho cơ quan thuế thích hợp và bạn đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp cho AddME bản sao của tất cả các tài liệu cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở các biên lai thuế nhận được từ cơ quan thuế hiện hành) để AddME yêu cầu và nhận khoản tín dụng thuế nước ngoài với số tiền tương ứng với số tiền mà bạn giữ lại.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Sử dụng Dịch vụ AddME. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như việc thanh toán tất cả các khoản Phí dưới đây, AddME cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ AddME theo Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Để tránh mọi nghi ngờ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập Dịch vụ AddME vì mục đích cạnh tranh hoặc nếu bạn là đối thủ cạnh tranh của AddME.

3.2 Thông tin xác thực truy cập. AddME sẽ cung cấp cho bạn thông tin xác thực truy cập không thể chuyển nhượng cho Dịch vụ AddME. Bạn sẽ không chia sẻ thông tin xác thực quyền truy cập hoặc vượt quá giới hạn người dùng của cấp dịch vụ bạn đã mua. Bạn sẽ không (i) trình bày sai hoặc che giấu danh tính khi sử dụng Dịch vụ AddME hoặc tìm kiếm thông tin xác thực truy cập; (ii) chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng hoặc miền tùy chỉnh, một tên tuân theo bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức hoặc bất kỳ bên thứ ba nào ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp; (iii) chọn hoặc sử dụng, làm tên người dùng hoặc miền tùy chỉnh của bạn, một tên mang tính xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu hoặc sẽ vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi; hoặc (iv) vượt quá mọi quyền truy cập được AddME cho phép. Bạn sẽ bảo vệ tất cả thông tin xác thực truy cập do AddME cung cấp và phải đảm bảo tính bảo mật và an ninh của thông tin đó. Nếu bạn là một thực thể doanh nghiệp chứ không phải cá nhân (A), chỉ nhân viên và nhà thầu được ủy quyền của bạn (“Nhân sự”) mới có thể sử dụng Dịch vụ AddME; (B) bạn sẽ yêu cầu Nhân viên của mình tuân thủ tất cả các Luật (như được định nghĩa bên dưới) và các hạn chế sử dụng được quy định trong Thỏa thuận; (C) bạn sẽ không chia sẻ thông tin xác thực truy cập hoặc vượt quá giới hạn người dùng ở cấp dịch vụ của bạn; và (D) bạn thừa nhận rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động hoặc thiếu sót của Nhân viên của mình, cho dù được ủy quyền hay truy cập trái phép. AddME có thể cập nhật, làm mới hoặc thay đổi cách truy cập Dịch vụ AddME theo quyết định riêng của mình.

3.3 Giám sát & tuân thủ. AddME có thể giám sát việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME để tuân thủ Thỏa thuận và đảm bảo tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Nếu AddME quan sát thấy việc sử dụng Dịch vụ AddME mà AddME cho rằng không tuân thủ Thỏa thuận, AddME có thể (i) xóa hoặc vô hiệu hóa mọi liên kết, mã hoặc Dịch vụ AddME khác bị nghi ngờ vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hoặc Thỏa thuận này. AddME có quyền đình chỉ việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME mà không cần thông báo trong trường hợp chúng tôi tin rằng tính bảo mật tài khoản AddME của bạn đã bị xâm phạm hoặc tài khoản AddME của bạn đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp hoặc bất kỳ mục đích nào vi phạm chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. AddME có quyền đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này mà không cần thông báo vì vi phạm Thỏa thuận.

4. DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BẠN

4.1 Dịch vụ của bạn. AddME sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ nào của bạn (“Dịch vụ của bạn”) được truy cập thông qua hoặc sử dụng Dịch vụ AddME hoặc việc sử dụng dịch vụ đó bởi bất kỳ người dùng cuối nào hoặc bất kỳ khách hàng, nhân viên nào của bạn hoặc các chi nhánh của bạn, viên chức, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà tư vấn, chi nhánh hoặc người đại diện khác. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ của AddME dưới bất kỳ hình thức nào ngụ ý bất kỳ mối quan hệ hợp tác, được tài trợ bởi hoặc chứng thực Dịch vụ của bạn bởi AddME. Bạn sẽ không đề xuất hoặc ngụ ý rằng AddME là tác giả hoặc chịu trách nhiệm về quan điểm hoặc nội dung Dịch vụ của Bạn. Dịch vụ AddME sẽ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ Nội dung bị cấm nào (được định nghĩa trong Phần 5 bên dưới) hoặc bất kỳ hoạt động nào mà việc sử dụng hoặc lỗi Dịch vụ AddME có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản hoặc môi trường hoặc tác động tiêu cực hoặc áp đặt trách nhiệm pháp lý đối với AddME dưới bất kỳ hình thức nào.

4.2 Nội dung của bạn. Theo đây, bạn cấp cho AddME một giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, nhập, hiển thị, sao chép, thực hiện, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, thay đổi hoặc sửa đổi tất cả các URL và thông tin khác do Bạn cung cấp cho AddME (“Nội dung khách hàng”) liên quan đến việc cung cấp, vận hành và quảng bá Dịch vụ AddME và cho các mục đích kinh doanh khác, bao gồm cả các công ty thuộc tập đoàn AddME.

4.2.1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn tải lên thông qua Dịch vụ AddME hoặc truyền tới hoặc chia sẻ với những người dùng khác (gọi chung là “Nội dung của khách hàng”). Bạn không được tải lên, truyền hoặc chia sẻ Nội dung của khách hàng bằng Dịch vụ AddME mà bạn không tạo hoặc bạn không được phép sử dụng. AddME không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Nội dung của Khách hàng hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Nội dung của Khách hàng của bạn. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của AddME mà AddME nhận được từ bạn hoặc bên thứ ba (bao gồm cả mạng truyền thông xã hội) được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của AddME.

4.2.2. Như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, khi được pháp luật cho phép, nếu bạn đăng ký Tài khoản AddME bằng địa chỉ email trên miền thuộc sở hữu của một tổ chức, chẳng hạn như chủ lao động của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email và thông tin về Tài khoản của bạn với nhóm bán hàng của chúng tôi và doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, để tìm hiểu mối quan tâm của doanh nghiệp trong việc tạo hoặc quản lý tài khoản doanh nghiệp, cung cấp thông tin về các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm hoặc cho các mục đích liên quan.

5. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền sở hữu. Ngoại trừ Nội dung và Dịch vụ của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng AddME là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ AddME cũng như tất cả tài liệu, mã nguồn, công cụ, tập lệnh, quy trình, kỹ thuật, phương pháp liên quan, phát minh, bí quyết, khái niệm, định dạng, sắp xếp, thuộc tính trực quan, ý tưởng, quyền cơ sở dữ liệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và tài sản trí tuệ khác cũng như tất cả các dẫn xuất, cải tiến, sửa đổi và cải tiến của chúng (“Tài liệu AddME”). Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được coi là chuyển quyền sở hữu bất kỳ Tài liệu AddME nào. Ngoại trừ các quyền cấp phép hạn chế được cấp rõ ràng ở đây, không có quyền nào đối với Tài liệu AddME được cấp dưới đây và tất cả các quyền đối với Tài liệu AddME đó đều được bảo lưu.

5.2 Phản hồi. Nếu bạn có các phản hồi, yêu cầu tính năng, thay đổi hoặc công cụ hoặc đưa ra nhận xét liên quan đến Dịch vụ hoặc đưa ra đề xuất hoặc ý tưởng để cải thiện Dịch vụ (“Phản hồi”), Phản hồi đó sẽ được chuyển hoàn toàn cho AddME mà không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường riêng nào, và AddME sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Phản hồi và có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn kết hợp Phản hồi vào Dịch vụ của mình.

5.3 Hạn chế chung. Bạn và Nhân viên của bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào: (i) truy cập Dịch vụ hoặc xuất dữ liệu từ Dịch vụ để tạo dịch vụ, phần mềm, tài liệu hoặc dữ liệu cho dịch vụ rút ngắn URL ngoài AddME hoặc tạo liên kết rút gọn hoặc một dịch vụ cạnh tranh, tương tự về cơ bản hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ AddME (bao gồm cả việc đánh giá Dịch vụ AddME so với bất kỳ dịch vụ cạnh tranh nào); (ii) sử dụng, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, sao chép, tiết lộ hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của Dịch vụ AddME trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây; (iii) đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, bắt chước, quét màn hình, đóng khung hoặc sao chép Dịch vụ AddME hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện nào khác để cố gắng khám phá mã nguồn của chúng trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây; (iv) mã hóa, phân phối, cấp phép lại, chuyển nhượng, chia sẻ, bán, cho thuê, hoặc chuyển giao Dịch vụ AddME cho bất kỳ bên thứ ba nào; (v) truyền mã hoặc thiết bị có hại, vô hiệu hóa, hoặc vi phạm, phỉ báng, bất hợp pháp, sai trái, lừa đảo, gây hiểu lầm, gian lận, lạm dụng, không đứng đắn hoặc nội dung xúc phạm, lừa đảo, spam hoặc nội dung có chứa thông tin cá nhân của ai đó hoặc vi phạm chính sách quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên thứ ba hoặc bất kỳ việc sử dụng hoặc nội dung nào khác vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi (gọi chung là “Nội dung bị cấm”) thông qua Dịch vụ AddME; (vi) truy cập thông qua các phương tiện tự động hoặc trái phép, can thiệp, làm gián đoạn hoặc cố gắng giám sát, ghi đè quyền truy cập hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật đối với Dịch vụ AddME hoặc các hệ thống liên quan, bao gồm thông qua rô-bốt, trình thu thập thông tin và các phương pháp điện tử khác; và (vii) che khuất, xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu nào hoặc các thông báo khác trên Dịch vụ AddME. Bất kể điều gì trái ngược ở đây, AddME có thể, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức thu hồi việc cấp các quyền được nêu trong Phần 3 nếu bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các hạn chế trong Phần này hoặc tạo ra các mối lo ngại khác về an ninh hoặc pháp lý. Bạn đồng ý rằng, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho AddME theo luật hoặc theo luật công bằng, AddME sẽ có quyền yêu cầu biện pháp khẩn cấp mang tính tạm thời để ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc đe dọa vi phạm nghĩa vụ của bạn theo Mục này mà không cần bất kỳ yêu cầu nào để chứng minh tác hại hoặc hậu quả không thể khắc phục được. một sự ràng buộc.

5.4 Hạn chế về mặt kỹ thuật. Bạn sẽ không vượt quá số lượng và/hoặc tần suất các lệnh gọi API hoặc quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ AddME khác vi phạm các điều khoản của cấp Dịch vụ của bạn. Nếu AddME tin rằng bạn đã cố gắng vượt quá hoặc phá vỡ những giới hạn này, AddME có thể tạm dừng hoặc chặn quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ AddME. AddME có thể giám sát việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME, bao gồm cả việc đảm bảo bạn tuân thủ điều này

6. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

6.1 Thời hạn. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày Bạn chấp nhận Thỏa thuận này bằng cách tạo tài khoản hoặc mua dịch vụ phải trả phí (“Ngày có hiệu lực”) và vẫn có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo Mục này; tuy nhiên, với điều kiện là nếu bạn mua tài khoản trả phí thì thỏa thuận sẽ tiếp tục trong suốt Thời hạn do Bạn chọn, trừ khi bị chấm dứt theo cách khác theo quy định tại đây (“Thời hạn ban đầu”). Nếu tài khoản trả phí của bạn được thiết lập để tự động gia hạn, thì tài khoản của bạn sau đó sẽ tự động gia hạn cho các điều khoản bổ sung có cùng độ dài với Thời hạn ban đầu hoặc trong phạm vi pháp luật yêu cầu thời hạn gia hạn ngắn hơn, thời hạn gia hạn tối đa được pháp luật cho phép (” Thời hạn gia hạn”), tùy thuộc vào việc bạn hủy trước chu kỳ thanh toán tiếp theo bằng cách hủy đăng ký trong tài khoản của mình theo Mục 6.2 bên dưới. (“Thời hạn” sẽ bao gồm cả Thời hạn ban đầu và bất kỳ (các) Điều khoản gia hạn nào).

6.2 Quyền chấm dứt. Trong Thời hạn, Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào như được quy định trong Phần 2 ở trên, tuy nhiên, Bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại hoặc hoàn trả bất kỳ khoản phí nào đã trả cho chu kỳ thanh toán hiện tại hoặc bất kỳ chu kỳ thanh toán nào trước đó. Sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này, tất cả các quyền và quyền truy cập hiện hành được cấp cho Bạn dưới đây sẽ tự động chấm dứt và bạn và Nhân viên của bạn sẽ ngừng sử dụng thêm Dịch vụ AddME, hoặc nếu được AddME chỉ đạo, sẽ hủy tất cả Thông tin bí mật (được xác định bên dưới) của AddME. Bất kỳ Phần nào của Thỏa thuận này mà về bản chất sẽ tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt sẽ tồn tại.

7. BẢO MẬT

Thông tin bí mật. Mỗi bên (“Bên nhận”) hiểu rằng bên còn lại (“Bên tiết lộ”) đã tiết lộ hoặc có thể tiết lộ thông tin kinh doanh, kỹ thuật hoặc tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên tiết lộ (sau đây gọi là “Thông tin bí mật” của Bên tiết lộ). Thông tin bí mật của AddME bao gồm thông tin không công khai về các tính năng, chức năng và hiệu suất của Dịch vụ cũng như tất cả các trang và tài liệu trên trang web AddME chỉ có thể truy cập được sau khi đăng nhập. Thông tin bí mật của bạn được giới hạn ở dữ liệu không công khai do bạn cung cấp cho AddME trong bằng văn bản để cho phép cung cấp Dịch vụ. Bên nhận đồng ý: (i) thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ Thông tin bí mật đó và (ii) không sử dụng (trừ khi thực hiện Dịch vụ hoặc theo cách khác được cho phép ở đây) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người thứ ba nào bất kỳ Thông tin bí mật nào như vậy. Bên tiết lộ đồng ý rằng những điều trên sẽ không áp dụng đối với bất kỳ thông tin nào sau năm (5) năm sau khi tiết lộ hoặc bất kỳ thông tin nào mà Bên nhận có thể ghi lại (a) đã hoặc sẽ được cung cấp rộng rãi cho công chúng, (b) đã được thuộc sở hữu của nó hoặc được nó biết trước khi nhận được từ Bên tiết lộ, (c) được tiết lộ hợp pháp cho nó mà không bị hạn chế bởi bên thứ ba, (d) được phát triển độc lập mà không sử dụng bất kỳ Thông tin độc quyền nào của Bên tiết lộ, hoặc (e ) bắt buộc phải được tiết lộ theo quy định của pháp luật. Các bên đồng ý rằng việc vi phạm Mục 7 này có thể gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho Bên tiết lộ và Bên tiết lộ sẽ có quyền, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo luật hoặc theo luật công bằng, tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh để ngăn chặn điều đó. vi phạm (hoặc đe dọa vi phạm) mà không có bất kỳ yêu cầu nào về việc đặt cọc.

8. BẢO VỆ DỮ LIỆU

8.1 Quyền riêng tư dữ liệu. Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) và Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), Đạo luật về quyền riêng tư của California (CPRA), Đạo luật quyền riêng tư Colorado (CoPA) và mọi luật về quyền riêng tư khác đôi khi có thể có hiệu lực, các quy định và điều khoản áp dụng cho mọi dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cho mục đích của Dịch vụ bất kể quốc gia/tiểu bang ở mà bạn dựa vào. Điều được đề cập ở trên bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ các điều khoản và hạn chế liên quan đến việc bạn sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng/liên hệ và tuân thủ mọi chính sách quyền riêng tư và chính sách cookie hiện hành.

8.2 Xử lý dữ liệu. Trong trường hợp AddME xử lý Dữ liệu cá nhân với tư cách là bên xử lý thay mặt bạn và luật hiện hành yêu cầu các bên đưa ra thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA) để quản lý việc xử lý dữ liệu đó thì DPA được đính kèm với các Điều khoản dịch vụ này như Phụ lục A sẽ được áp dụng. Trong trường hợp này, DPA nêu trong Phụ lục A sẽ được đưa vào Thỏa thuận này và tạo thành một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

8.3 Quyền riêng tư. AddME có thể thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và/hoặc nhân viên của bạn và/hoặc các đại diện khác liên quan đến Dịch vụ. Việc xử lý như vậy được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của AddME. AddME có thể chia sẻ thông tin đó với các đối tác, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn để cung cấp nghiên cứu, phân tích, hỗ trợ, bảo mật, ngăn chặn gian lận, ngăn chặn thư rác, quảng cáo và/hoặc tiếp thị qua email, để hoàn tất giao dịch hoặc để đảm bảo tuân thủ. với Hiệp định này. Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ Thông tin của bạn theo các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và luật hiện hành.

9. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

9.1 Bảo đảm nội dung. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Nội dung của Bạn và tất cả thông tin bạn cung cấp liên quan đến Dịch vụ cũng như việc nhận, thu thập, sử dụng và cung cấp nội dung đó: (i) sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư nào và quyền công khai; (ii) tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành cũng như các hướng dẫn và yêu cầu tự điều chỉnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, nhắn tin không được yêu cầu, các hành vi không công bằng hoặc lừa đảo hoặc các hạn chế thương mại hoặc xuất khẩu của Hoa Kỳ (“Luật pháp “); (iii) có tất cả sự đồng ý, phê duyệt cần thiết hoặc ủy quyền hoặc quyền sử dụng khác và tuân thủ các chính sách quyền riêng tư hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba; và (v) KHÔNG chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cố định nào của các cá nhân dưới 16 tuổi.

9.2 Bảo đảm bổ sung. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn đã triển khai hoặc yêu cầu theo hợp đồng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để giúp bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn cũng như ngăn chặn việc truy cập trái phép vào Dịch vụ AddME, Nội dung và Dịch vụ của bạn; (ii) bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì khiến Dịch vụ AddME phải tuân theo bất kỳ giấy phép nguồn mở hoặc giấy phép tương tự nào tạo ra nghĩa vụ cấp bất kỳ quyền nào trong Dịch vụ AddME; (iii) bạn sẽ không làm gián đoạn, vô hiệu hóa, xóa, thay đổi, gây tổn hại, gây thiệt hại, can thiệp hoặc làm suy giảm Dịch vụ AddME dưới bất kỳ hình thức nào; (iv) trong trường hợp có bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc truy cập trái phép nào vào bất kỳ Dịch vụ AddME nào, Nội dung của bạn và/hoặc Dịch vụ của bạn, bạn sẽ ngay lập tức điều tra vi phạm đó và thông báo cho AddME bằng văn bản, và trừ khi được AddME thông báo khác, bạn sẽ thực hiện mọi hành động khắc phục. cần thiết để khắc phục vi phạm đó và/hoặc tuân thủ Luật hiện hành và các yêu cầu của AddME, bạn phải trả toàn bộ chi phí; và (v) bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ AddME, Nội dung và Dịch vụ của bạn sẽ tuân thủ tất cả các Luật và không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai nào của bên thứ ba.

9.3 TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM. DỊCH VỤ AddME ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý BỞI BẤT KỲ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI NÀO NÀO, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC TỪ CHỐI RÕ RÀNG. AddME KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG: (I) DỊCH VỤ AddME SẼ ĐƯỢC BẢO MẬT HOẶC SẴN CÓ TẠI BẤT KỲ THỜI GIAN HOẶC ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ nào; (II) CÁC URL RÚT GỌN HOẶC DỊCH VỤ AddME SẼ CHÍNH XÁC, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC; (III) DỊCH VỤ AddME KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC; (IV) KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ AddME SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ NHU CẦU KINH DOANH CỦA BẠN HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG CỦA BẠN, NHÂN VIÊN HOẶC KHÁCH HÀNG; HOẶC (V) CÁC DỊCH VỤ AddME SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC MỌI SỰ GIÁN ĐOẠN SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC KỊP THỜI. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG AddME. Hơn nữa, AddME KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM SỐ TIỀN TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ AddME CỦA BẠN TUÂN THỦ BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH NÀO BÊN NGOÀI HOA KỲ VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TUÂN THỦ ĐÓ. AddME SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA (Ví dụ: PHẦN MỀM NGUỒN MỞ, NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI,TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NHÀ CUNG CẤP MÁY CHỦ HOẶC CỬA HÀNG ỨNG DỤNG).

10. BỒI THƯỜNG

Bồi thường . Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho AddME, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và nhân viên, cán bộ, giám đốc, đại diện, nhà thầu, khách hàng, đối tác kinh doanh, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của AddME (“Người được bồi thường AddME”) khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại và khiếu nại nào của bên thứ ba. các hành động và các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) mà Người được bồi thường AddME phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến (a) Nội dung, Dịch vụ của bạn; (b) Việc bạn vi phạm Mục 5.3 hoặc bất kỳ hành vi vi phạm Pháp luật nào; và/hoặc (c) bất kỳ cáo buộc nào về vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc công khai liên quan đến Nội dung, Dịch vụ của Bạn hoặc sự kết hợp Dịch vụ AddME với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác không do AddME cung cấp. AddME sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại nào mà AddME yêu cầu bồi thường; tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp thông báo sẽ không làm mất hiệu lực nghĩa vụ bồi thường của bạn trừ khi bạn bị tổn hại về mặt vật chất do việc đó. Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào theo Phần này, ngoại trừ việc AddME có thể phê duyệt bất kỳ lời khuyên nào do bạn sử dụng và AddME có thể tham gia bào chữa bằng chi phí và phí tổn của riêng AddME. Tất cả các giải pháp giải quyết yêu cầu bồi thường đều cần có sự đồng ý trước của AddME.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

11.1 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP MỌI BÊN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LỪA ĐẢO, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, SỰ CẨN THẬN HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ AddME HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC THEO ĐÂY ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN: (I) MỌI LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ BẤT KỲ NÀO MUA SẮM HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT, BỒI THƯỜNG HOẶC CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO (BẤT KỲ PHÁT SINH NÀO); (II) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, TROJAN HOẶC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ NÀO (BẤT KỂ NGUỒN XUẤT XỨ); (III) BẤT KỲ SỰ NGỪNG TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ AddME; (IV) XÓA HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ BẤT CỨ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU KHÁC CỦA BẠN ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC TRUYỀN BỞI HOẶC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ AddME; (V) BẠN KHÔNG CUNG CẤP CHO AddME TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC HOẶC THÔNG TIN KHÁC; (VI) BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO DO BẠN KHÔNG THỂ GIỮ MẬT KHẨU HOẶC CHI TIẾT TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ BÍ MẬT; HOẶC (VII) BẠN KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC DỊCH VỤ AddME DO TRỤC TRỤC TRONG THIẾT BỊ, CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỆ THỐNG HOẶC MẠNG MẠNG ĐƯỢC BẠN SỬ DỤNG.

11.2 NGOẠI TRỪ CÁC NGHĨA VỤ CỦA BẠN THEO MỤC 10, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA MỖI BÊN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY DÙ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN) HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC KHÔNG THỂ KHÔNG TRONG BẤT KỲ NĂM DỊCH NÀO KỂ TỪ NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA BẤT KỲ MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG HOẶC TỪ LẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LẦN ĐẦU TIÊN, MỌI NÀO SỚM HƠN, VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẰNG VỚI SỐ PHÍ TỔNG HỢP MÀ BIT NHẬN ĐƯỢC CHO CÁC DỊCH VỤ TRONG MƯỜI HAI (13) THÁNG TRƯỚC KHI KHẲNG ĐỊNH.

12. KHÁC

12.1 Mối quan hệ của các bên. Các bên sẽ là nhà thầu độc lập theo Thỏa thuận này và không có nội dung nào trong đây sẽ cấu thành một trong hai bên với tư cách là người sử dụng lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của bên kia hoặc cả hai bên với tư cách là liên doanh hoặc đối tác vì bất kỳ mục đích nào.

12.2 Toàn bộ Thỏa thuận và Khả năng tách biệt. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề ở đây và thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời (dù bằng lời nói, văn bản hoặc điện tử) giữa các bên liên quan đến nó, bao gồm mọi thỏa thuận không tiết lộ được các bên ký kết và chỉ có thể được sửa đổi bằng thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản giữa các bên. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, không có điều khoản bổ sung hoặc xung đột nào được nêu trên bất kỳ đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc tài liệu tương tự nào có tính ràng buộc.

12.3 Bất khả kháng. Ngoại trừ bất kỳ khoản Phí nào dưới đây, không bên nào sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công mạng, cơ học, sự cố điện tử hoặc truyền thông, thiên tai, khủng bố, chiến tranh, thiên tai, sự cố của bất kỳ phương tiện viễn thông hoặc vận tải nào hoặc của bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào (ví dụ: nhà cung cấp máy chủ hoặc cửa hàng ứng dụng) hoặc tranh chấp lao động.

12.4 Nhiệm vụ. Ngoại trừ một chi nhánh hoặc trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác, không bên nào được phép chuyển nhượng Thỏa thuận này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của bên kia và mọi nỗ lực làm như vậy đều vô hiệu. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc đối với mọi người kế nhiệm và người được chuyển nhượng được phép.

12.5 Thông báo. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, tất cả các thông báo theo Thỏa thuận này sẽ được lập bằng văn bản và sẽ được coi là đã được đưa ra hợp lệ khi nhận được, nếu được gửi trực tiếp; khi được gửi, nếu được truyền qua email; hoặc ngày sau khi gửi, nếu được gửi để giao hàng vào ngày hôm sau bằng dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận.

12.6 Tiêu đề; Diễn dịch. Các tiêu đề của phần và đoạn trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích chúng. Bất kỳ việc sử dụng “bao gồm” “ví dụ” hoặc “chẳng hạn như” trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là đi kèm với “không giới hạn”.

12.7 Tổng quát. Việc AddME không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ việc thực thi quyền hoặc điều khoản đó trong tương lai. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào như vậy sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và có chữ ký của người đại diện được ủy quyền hợp pháp của AddME. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, việc một trong hai bên thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác theo Thỏa thuận này hoặc theo cách khác. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà tòa án có thẩm quyền xét xử nhận thấy bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép và các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

12.8 Công khai. Bạn cấp cho AddME quyền sử dụng tên, nhãn hiệu và/hoặc logo của bạn trên trang web, danh sách khách hàng và/hoặc trong các tài liệu tiếp thị, quảng cáo hoặc công khai để nhận dạng bạn là khách hàng sử dụng Dịch vụ AddME.