Bạn cần thể hiện các đánh giá từ khách hàng đến dịch vụ của mình thì hãy sử dụng ngay tiện ích Đánh giá của khách hàng.

Để thêm hãy bấm Thêm tiện ích > Đánh giá của khách hàng.

Ở popup hiện ra bạn nhập các thông tin như tên người đánh giá, nội dung, Avatar, nghề nghiệp và số điểm đánh giá (1 đến 5) nhấn Gửi để hoàn tất.

Tiện ích Đánh giá của khách hàng

Mỗi một đánh giá bạn sẽ tạo lại thêm 1 lần nữa tiện ích này. Dưới đây là kết quả

Tiện ích Đánh giá của khách hàng

Button Image