Để thêm hình ảnh vào trang Bio Link bạn hãy bấm vào Thêm tiện ích > Hình ảnh

Ở popup hiện ra, hãy bấm “Chọn tệp” và chọn hình ảnh bạn cần chèn, đặt tên cho ảnh ở mục Mô tả ảnh và thêm liên kết nếu bạn muốn người dùng bấm vào ảnh sẽ mở ra trang liên kết bạn cần.

Kết quả sau khi thêm hình ảnh

Kết quả hình ảnh sau khi chèn vào trang

Lưu ý: Hình ảnh chỉ có thể hiện 1 ảnh trên 1 hàng với tiện ích này, nếu bạn cần hiện 2 ảnh một hàng, hãy sử dụng tiện ích Nhiều ảnh dạng lưới nhé.

 

Button Image