Khi bạn muốn diễn tả lại 1 khoảng thời gian bạn làm gì, hoặc muốn lên kế hoạch làm gì trong một khoảng thời gian thì Tiện ích Dòng thời gian sẽ giúp bạn.

Để thêm bạn bấm Thêm tiện ích > Dòng thời gian và nhấn Gửi để thêm

Sau khi thêm, bạn nhấn vào tiện ích vừa tạo. Bấm Tạo mới, nhập thông tin và thời gian tương ứng vào các ô. Nhấn Cập nhật để lưu lại.

Kết quả sẽ như hình sau

Tiện ích Dòng thời gian

Button Image