Tiện ích Nguồn cấp dữ liệu RSS giúp bạn đưa các thông tin mới nhất trên Website của bạn vào trang Biolink theo thời gian thực.

Để thêm tiện ích bạn bấm Thêm tiện ích > Nguồn cấp dữ liệu RSS.

Tại popup hiện ra, hãy dán đường dẫn RSS trên Website của bạn vào ô trống và nhấn Gửi

Tiện ích Nguồn cấp dữ liệu RSS

Để cấu hình thêm cho tiện ích này, bạn bấm vô tiện ích Rss vừa thêm và sửa lại theo nhu cầu như số lượng tin hiển thị, màu sắc, hiệu ứng…. Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Tiện ích Nguồn cấp dữ liệu RSS

Button Image