Với tiện ích Hình ảnh, bạn chỉ có thể chèn một hình ảnh trên một hàng, nếu bạn có nhu cầu chèn 2 hình trên một hàng, hãy dùng tiện ích Nhiều ảnh dạng lưới.

Để thêm bạn bấm Thêm tiện ích > Nhiều ảnh dạng lưới.

Sau bạn tiến hành chọn ảnh bạn cần, Đặt tên cho ảnh và liên kết bạn cần vào các ô tương ứng, sau đó nhấn Gửi để hoàn tất.

Cấu hình Nhiều ảnh dạng lưới

Mặc định, nếu bạn chèn 1 ảnh nó sẽ hiển thị giống như tiện ích Hình ảnh tức là 1 hình ảnh trên một hàng, để có 2 ảnh trên một hàng, bạn sẽ cần tạo thêm một tiện ích Nhiều ảnh dạng lưới nữa và làm tương tự như lần đầu để thêm ảnh thứ 2. Và dưới đây là kết quả.

Kết quả Nhiều ảnh dạng lưới
Tiện ích Hình ảnh ở trên và tiện ích Nhiều ảnh dạng lưới ở dưới.

 

Button Image