Tiện ích Đếm ngược sẽ tạo một chiếc đồng hồ kỹ thuật số đếm ngược đến một thời điểm mà bạn định sẵn.

Để thêm bạn nhấn vào Thêm tiện ích > Đếm ngược. Nhập ngày mà bạn muốn đếm, chọn màu sáng hoặc tối sau đó nhấn Gửi để thêm.

Tiện ích Đếm ngược

Kết quả sau khi thêm

Tiện ích Đếm ngược

Button Image